Nový přednáškový cyklus

Název přednášky: Jan Lucemburský a Praha
Termín: st., 25.9.2019 od 18.00 hod.
Jméno autora: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Stručná anotace přednášky:
Jan Lucemburský sice v Praze nepřetržitě nežil, ale pobýval v ní často, zvláště v první polovině své vlády. Přednáška by ráda upozornila na Janův vztah k Praze, kterou vždy chápal jako rezidenční sídlo českého krále a centrum království, na slavnosti a ceremonie, které se v jeho ulicích odehrávaly. Město králi často vycházelo vstříc s různými půjčkami a dary, on jim zase oplácel udílením privilegií, z nichž některá měla vést ke zvelebení města. Do celkového obrazu města patřil i kamenný most, jehož si král, znalý mnoha evropských měst nepochybně cenil, stejně jako u něho ležícího kláštera křižovníků s červenou hvězdou, jimž Jan mimo jiné potvrdil právo vybírat na mostě clo.


Název přednášky: Přes řeku tam a zase zpět. Slavnostní procesí Karla IV. za života i po smrti.
Termín: st., 9. 10. 2019 od 18.00 hod.
Jméno autora: Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
Stručná anotace přednášky:
Císař a král Karel IV. věnoval svému sídelnímu městu velkou pozornost a jeho urbanistické i dílčí stavební projekty se výrazně zapsaly do tváře města. Veřejné slavnosti, na nichž mohl demonstrovat svůj panovnický majestát, byly významnou součástí Karlovy politiky. Jedním z příkladů může být spojení Pražského hradu s Vyšehradem - dvou míst s historickým i symbolickým významem – jež se mělo realizovat během slavnostního procesí předepsaného v korunovačním řádu. V podobném symbolickém kontextu překonal císař řeku Vltavu po kamenném mostě na cestě z hradu na Vyšehrad po své smrti v rámci smutečního procesí. V rámci přednášky se blíže podíváme na symbolický význam těchto procesí pro Karla IV. i tehdejší Prahu.

Přednáškový cyklus