Atributy a ctnosti

Atributy výhradní:

 • 5 hvězd - zlatých, nebo zářících - pěticípých - většinou na místě svatozáře, hvězdy má jedině Panna Maria (12) a sv. Jan Nepomucký. Objevily se na Vltavě nad místem, kde se zachytilo tělo sv. Jana Nepomuckého, zároveň znamenají slovo TACUI - tj. mlčel jsem. Jsou i připomenutím pěti ran Kristových
 • Jazyk - symbol mlčení, uchování zpovědního tajemství - růžový, špičkou nahoru (dnes poněkud méně zjevný a přijatelný artefakt.)
 • Most - nad ležícím tělem, nebo i malý artefakt, i schematicky znázorněn pod sv. Janem Nepomuckým, na podstavci, kartuši a jinak dle výtvarníkovy fantasie. Může být i s vodou (znázorněnou vlnkama, nebo modrou barvou) nebo bez

Atributy obecné :

 • Palma - obecné znamení světců jako mučednictví, nebo vítězství, většinou oboje (mučednictvím dosáhl vítězství). Bývá ponejvíce ve formě listu Cycasu, u sv. Jana Nepomuckého většinou zlacená, velmi charakteristická
 • Mlčení - (viz i jazyk) -  pro sv. Jana Nepomuckého charakteristické, ale patří také dalšímu českému světci Janu Sarkandrovi. Na znamení uchování zpovědního tajemství i za cenu smrti. Znázorňováno tím, že má sv. Jan Nepomucký sám prst na ústech, nebo je u jeho nohou putti, či andílek s prstem na ústech, andílek se může i vznášet kolem světcovy postavy, nebo je znázorněno visacím zámkem (socha v Ostrově), případně klíčem, nebo svazkem klíčů, případně rybou (viz dále)
 • Kříž, většinou s tělem Kristovým - obecné znamení a symbol křesťanské víry, u sv. Jana Nepomuckého charakteristické (ze známých světců též sv. Teresie od Ježíše, aj.). Pokud je přitsknut na prsou, či při těle, ať už s tělem Kristovým přivinutým, nebo obráceným ven, znamená velmi intensivní, silnou a neotřesitelnou vnitřní víru. Pokud je vztyčen v napřažené, či vzpažené ruce, znamená hlásání a šíření víry, misionářství. Celý kříž, nebo tělo Kristovo bývá často pozlaceno. Kříž bez těla Kristova je obecným symbolem utrpení
 • Voda - na paměť vhození do vody, utopení (nejznámější zpodobnění vody patří sv. Floriánovi, většinou v podobě vytékající ze škopku ve světcově ruce). Může být v podobě vlnek (s mostem, bez mostu), modrou barvou, nebo ryby (socha ve Vinoři od I.Platzera).  Ryba jako symbol vody je méně častá, je i symbolem mlčení, ale především je to znamení, symbol Krista. Jako symbol vody, málo obvykle je uvedena mušle, zřídka nádoba s vytékající vodou, či trochu zvláštně i vodní bůh. 
 • Stejně tak je vyjádření vody kotvou méně obvyklé, je to symbol naděje, jedné ze tří hlavních křesťanských cností (vedle víry, symbolisované křížem a lásky, symbolisované srdcem)
 • Kniha - obecný symbol Písma, či vzdělanosti. Nejběžnější je u evangelistů, mohou být vyjádřeni jenom knihou (opatský chrám v Kladrubech), běžný u sv. Pavla a církevních učitelů. Pokud je kniha užita u sv. Jana Nepomuckého, leží obvykle u nohou, či přímo na ní jednou nohou stojí (nikoli jako neúcta, ale jako jeho opora), případně má na ní položen biret
 • Chuďas, prosebník - na znamení Janovy štědrosti, bývá většinou u Janových nohou, sedí a do napřažených rukou dostává milodar, nebo je vůči sv. Janovi Nepomuckému v adorujícím postavení. Obvyklý i u dalších - sv. Martin, sv. Mikuláš aj.
 • Staroboleslavské palladium - na paměť poutě sv. Jana Nepomuckého do Staré Boleslavi, málo užívané
 • Oblečení kněze - kanovníka , pro sv. Jana Nepomuckého zcela typické
 • Sutana, nebo klerika - spodní liturgické roucho v černé barvě, sahající ke kotníkům, se stojatým límcem, zapínaná vpředu na knoflíky, černá u kněží, fialová patří biskupovi, červená kardinálovi, bílá papežovi
 • Biret - pokrývka hlavy, je i odznakem určitého úřadu, černá v podobě kvadrátku je kněžská
 • Alba - dlouhá bílá košile, je symbolem těla, zasvěceného čistotě
 • Rocheta - zkrácená alba, sahající jen po kolena, u sv. Jana Nepomuckého nejčastější
 • Cingulum - jímž si duchovní opásává albu, původně v podobě pásu, od 16.stol se začalo používat šňůry, či provazu. Bývá barvy bílé, nebo dle barvy mešního roucha. Znamená zdrženlivost, čistotu. U rochety sv. Jana Nepomuckého často chybí
 • Kanovnický pláštík - varium canocicale - přehozený přes útlá ramena sv. Jana Nepomuckého, svázaný pod límcem šňůrou s třapci
 • Prsten - je součástí kanovníkova ustrojení, většinou bývá u sv. Jana Nepomuckého opomenut

Ctnosti sv. Jana Nepomuckého

Dle personifikace ctností na původním náhrobku sv. Jana Nepomuckého:

 • Naděje (Spes) - kotva, jako záchrana života v plavbě na rozbouřeném moři a holubice, kterou Noe vypustil z archy a která se vrátila s olivovou ratolestí
 • Statečnost, nebo Síla (Fortitudo), či také Duševní síla (Constantia) - opásaná pancířem, se lví kožešinou přes rameno a s helmicí na hlavě drží sloup (pahýl sloupu)
 • Mlčení (Silentium) - s ukazováčkem před ústy, v pravici má visací zámek
 • Víra (Fides catholica) - postava s křížem v ruce a vznášející se hostií ve zdvižené pravici
 • Láska (Caritas) - třetí z hlavních křesťanských cností, je pro sv.J.N. pro jeho lásku k bližnímu, pomoc chudým a sirotkům. Znázorněna zpola oblečenou postavou, kojící dítě, jinak symbolisovány srdcem
 • Bázeň Boží (Timor Domini), nebo Pokora (Devotio) - postava se zakrytou skloněnou hlavou

Na novém náhrobku navíc:

 • Spravedlnost - postava, opírající se o štít s vahami
 • Moudrost Boží (Divina Sapientia) -  postava s otevřenou knihou (biblí) a hořící pochodní.

Autor: Ing. Karel Drhovský