Spasitel se sv. Kosmou a Damiánem

Jan Oldřich Mayer (1666 – 1721)
Spasitel se sv. Kosmou a Damiánem (originál)   .
1709

 

Spasitel se sv. Kosmou a Damiánem | Muzeum Karlova mostuAutor

Jan Oldřich Mayer prožil svá učednická léta v hlavním městě habsburské monarchie, ve Vídni. Touha po uplatnění přivedla mladého Mayera do Prahy. Objevuje se zde roku 1684, zprvu ovšem působí podobně jako většina sochařů raného baroka v roli řezbáře. S rozrůstající se stavební aktivitou církve i aristokracie je řada mistrů nucena naučit se práci s českým pískovcem. Počáteční pokusy jsou charakterizovány hledáním, postavy jsou robustní, strnulé, pískovec jen velice pomalu dovoluje prvním experimentátorům vysekat kvalitní barokní sochu. Jan Oldřich Mayer je členem první generace barokních sochařů, která zdobila svými sochami Karlův most. Pod sekáčem těchto mistrů se kámen začíná probouzet, draperie se prohlubují a rozevlávají, výrazy nabývají na naléhavosti. Otevírají se dveře sochařům jako byli Matyáš Bernard Braun a Ferdinand Maxmilián Brokof. Mayer je i po stránce kompoziční koncepce svých prací pevně svázán s první generací barokních sochařů Karlova mostu. Jeho postavy na sousoších jsou stále ještě izolované, jedna s druhou nekomunikuje. Sousoší nevnímáme jako nedělitelný celek, nýbrž jako jednotlivé postavy, samostatně prezentované. Jan Oldřich Mayer získal zakázku na celkem tři mostecké sochy. První byl sv. Antonín Paduánský (1707), druhý sv. Juda Tadeáš (1708) a třetí konečně sousoší Spasitele se sv. Kosmou a Damiánem (1709). Dalším významným dílem Jana Oldřicha Mayera v Praze je práce na sousoší Nejsvětější trojice před kostelem sv. Mikuláše na Malé Straně.

Donátor

Objednavatelem sochy sv. Judy Tadeáše pro Karlův most byla Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze. Zadavatel ovlivnil konečnou podobu sochy. Kosma i Damián jsou oblečeni v roucha, která při slavnostních příležitostech nosívali profesoři Karlovy univerzity.

Sv. Kosma a Damián

Jen málo je známo o životě sv. Kosmy a Damiána (řec. Κοσμάς και Δαμιανός) (někdy také Kosmas a Damianos). Narodili se jako dvojčata někdy v průběhu třetího století v Arábii do smíšené rodiny. Otec byl pohan a matka křesťanka. Mladí chlapci brzy ztratili otce a vychováváni byli pouze matkou. Ta je vedla k životu dle křesťanských ctností. Z řady ctností si vybrali pomoc bližnímu a jako lékaři začali v přístavním městečku Aegea (dnes turecký Ayas) pomáhat lidem. Později svou působnost přenesli na území celé rodné Sýrie. Neléčili ovšem pouze lidi ale také jejich hlavní zdroj obživy, dobytek. Za své služby nikdy nepřijímali úplatu. Svou pokorou, vírou, osobním nasazením a bezmeznou láskou k bližnímu inspirovali mnoho lidí ke křestu. V době Diokleciánova pronásledování křesťanů byli Kosmas a Damián zatčeni a mučeni. Ani na mučidlech neodvolali svou víru pročež byli věšeni na kříž, kamenováni, ostřelováni šípy a nakonec sťati. Mučednickou smrt s nimi podstoupili i mladší bratři Anthimus, Leontinus a Euprepius. Nejslavnějším a nejspodobňovanějším zázrakem obou bratří je transplantace hnisající nohy mladého Etiopana. Jejich kult se začal šířit již v průběhu čtvrtého století především v Egyptě, Jeruzalémě a Mezopotámii. Jejich ostatky byly přeneseny do města Cyrrus v Sýrii a později císařem Justiniánem přeneseny do Konstantinopole. V šestém století bratrům zasvětil kostel v Římě papež Felix IV, kde je dodnes zachována původní mozaika znázorňující sv. Kosmu a Damiána. Do Čech se jejich kult rozšířil téměř souběžně s přijetím křtu českým vévodou Bořivojem. Byl jim zasvěcen jeden z prvních křesťanských svatostánků u nás. Shodou okolností vešel tento kostel do historie jako místo, na jehož prahu byl svým bratrem zavražděn český vévoda, pozdější světec a ochránce země, Sv. Václav. Dodnes lze ve Staré Boleslavi nalézt kostel sv. Kosmy a Damiána (ne ovšem původní) a boleslavská kapitula nese taktéž jméno obou bratří (Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi). Světci bývají zobrazováni jako dvojčata, někdy sťatí s odznaky lékařů. Jsou patrony lékařů, chirurgů, zubařů, ochránci dětí, holičů, lékárníků, veterinářů, sirotčinců, pečovatelských domů, cukrářů. Jsou vzýváni proti kýle a moru.

Socha

Sousoší Spasitele se sv. Kosmou a Damiánem je třetí a poslední prací Jana Oldřicha Mayera pro Karlův most. Pro obě postranní sochy sv. Kosmy a Damiána se zachovaly ukázkové modely tzv. modelletta, k prostřední postavě Krista chybí. Modelletta se od realizace liší použitým soklem, ten na mostě je větší, vycházející ve své kompozici z předlohové knihy Andrea Pozza.

Nápisy se vyskytují
Na ramenou kříže
IN ISTA CRVCE NOSTRI REDEMPTIO
(V tomto kříži naše vykoupení)

Pod Kristem
IESV CHRISTO ORBIS MEDICO
(Ježíši Kristu, lékaři světa)

Na podstavci vlevo
INTER DIVOS HIPPOCRATI COSMAE
(Kosmovi, Hippokratu mezi svatými)

Na podstavci vpravo
PIOQVE FRATRI COELI GALENO DAMIANO
(A zbožnému bratru Damiánovi, Galénu nebes)

Na nádobě v ruce Kosmy
SIC MEDINA POSVIT
(Tak stanovilo lékařské umění)

Na nádobě v ruce Damiánově
HIC MEDINA VITAE
(Tady jest lék života)